ข้อตกลงการใช้บริการ

ข้อตกลงการใช้บริการ binspace.in.th

ข้อกำหนดและเงื่อนไขการให้บริการเหล่านี้ (รวมถึงนโยบายความเป็นส่วนตัวของ binspace.in.th ที่มีอยู่ใน binspace.in.th ("ข้อตกลงการใช้บริการ" หรือ "ข้อตกลง") ถูกควบคุมการใช้งานเว็บไซต์และบริการเนื้อหาหรือแอปพลิเคชันที่ดำเนินการโดย binspace.in.th และได้มอบสิทธิในการใช้งานให้แก่สมาชิก ("สมาชิก") "ผู้ใช้", "ผู้ใช้ย่อย", "คุณ" หรือ "ของคุณ")

โปรดอ่านข้อตกลงการใช้บริการนี้อย่างถี่ถ้วนก่อนใช้บริการ ข้อตกลงการใช้บริการเหล่านี้มีผลกับผู้ใช้บริการทุกคน หากคุณใช้บริการในนามของนิติบุคคล องค์กร หรือบริษัท คุณรับรองและรับประกันว่าคุณมีอำนาจผูกพันองค์กรดังกล่าวกับข้อตกลงการใช้บริการนี้ และคุณตกลงที่จะผูกพันตามข้อตกลงการใช้บริการเหล่านี้ในนามขององค์กร การตกลงที่จะใช้บริการสามารถทำได้โดย คลิกที่ "ลงทะเบียน" และทางเราจะถือว่าคุณยอมรับที่จะผูกสัญญาตามข้อตกลงการใช้บริการนี้ กฎการดำเนินงาน และนโยบายขั้นตอนการปฏิบัติงานอื่นๆ ทั้งหมดที่เราเผยแพร่บนเว็บไซต์ของเรา โดยแต่ละรายการอาจมีการแก้ไขเป็นครั้งคราวโดยที่ทางเราไม่จำต้องแจ้งให้คุณทราบล่วงหน้า เราถือว่าคุณรับทราบนโยบายความเป็นส่วนตัวของเรา หากคุณสั่งซื้อบริการบนเว็บไซต์ ให้ใช้เว็บไซต์หรือทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับบริการ จากนั้นคุณตกลงที่จะรับการปรับปรุงใดๆ กับนโยบายความเป็นส่วนตัวของเราโดยการเข้าถึงเว็บไซต์ โดยการใช้เว็บไซต์ของเรา หรือซื้อผลิตภัณฑ์หรือบริการของเรา โดยคุณยอมรับว่าเราอาจใช้และแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของคุณตามข้อกำหนดของนโยบายความเป็นส่วนตัวของเราด้วย

binspace.in.th ขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงข้อตกลงการใช้บริการ โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้คุณทราบล่วงหน้า และหากมีการเปลี่ยนแปลงใดๆ ที่ถือเป็นสาระสำคัญในข้อตกลงการใช้บริการนี้ binspace.in.th จะแจ้งให้คุณทราบโดยการโพสต์ประกาศบนหน้าเว็บไซต์ การแก้ไขเปลี่ยนแปลงจะมีผลทันทีเมื่อโพสต์ลงบนเว็บไซต์ การที่คุณเข้าถึงหรือใช้บริการต่อไปหลังจากการแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงใดๆ ถือว่าคุณได้ตกลงที่จะทำตามข้อตกลงการใช้บริการที่มีการแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงดังกล่าวแล้ว ด้วยเหตุนี้ ทางเราจึงขอแนะนำให้คุณอ่านข้อตกลงการใช้บริการ เมื่อใดก็ตามที่คุณใช้บริการ binspace.in.th หากคุณไม่เห็นด้วยกับการเปลี่ยนแปลงข้อตกลงการใช้บริการเหล่านี้คุณจะต้องหยุดใช้บริการของเราทันที

1. คุณสมบัติและการลงทะเบียน

1.1 การบริการนี้ไม่ได้ถูกกำหนดเป้าหมายไว้สำหรับการใช้งานโดยบุคคลที่มีอายุต่ำกว่า 13 ปี โดยการใช้บริการนี้คุณจะต้องรับประกันว่าคุณมีอายุครบ 13 ปีบริบูรณ์หรือมากกว่า หากคุณอายุต่ำกว่า 13 ปี คุณจะไม่สามารถใช้บริการได้ไม่ว่าในกรณีใดๆ หรือด้วยเหตุผลใดก็ตาม
1.2 ทางเราอาจปฏิเสธที่จะเสนอบริการแก่บุคคลหรือนิติบุคคลใดๆ และเปลี่ยนเกณฑ์การมีสิทธิ์ตามดุลยพินิจของเราแต่เพียงผู้เดียว
1.3 คุณเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียว ในการตรวจสอบให้แน่ใจว่าข้อตกลงการใช้บริการเหล่านี้เป็นไปตามกฎหมาย, กฎระเบียบ และข้อบังคับทั้งหมดที่มีผลบังคับใช้กับคุณ และสิทธิ์ในการเข้าถึงบริการจะถูกเพิกถอนเมื่อข้อตกลงในการใช้บริการ, การขาย หรือการให้บริการขัดแย้งกับกฎหมายและกฎหรือข้อบังคับใดๆ ที่บังคับใช้ ทั้งนี้ การบริการจะเป็นไปเพื่อการใช้งานของคุณเท่านั้น ไม่ใช่เพื่อการใช้งานหรือเพื่อประโยชน์ของบุคคลที่สามแต่อย่างใด
1.4 ในการลงทะเบียนใช้บริการ คุณจะต้องลงทะเบียนสำหรับบัญชีผู้ใช้บริการ ("บัญชี") โดยคุณจะต้องให้ข้อมูลที่ถูกต้องและครบถ้วน โดยจะไม่กระทำการดังต่อไปนี้
(i) เลือกใช้ ชื่อผู้ใช้งาน เป็นชื่อของบุคคลอื่นโดยมีเจตนาที่จะปลอมตัวเป็นบุคคลนั้น
(ii) เลือกใช้ชื่อผู้ใช้งานใดๆ อันอยู่ภายใต้สิทธิ์ของบุคคลอื่นโดยไม่ได้รับอนุญาต
(iii) เลือกใช้ชื่อผู้ใช้งาน โดยเป็นชื่อที่ไม่เหมาะสม, หยาบคาย หรือลามกอนาจาร
โดยคุณจะต้องรับผิดชอบต่อกิจกรรมที่เกิดขึ้นในบัญชีของคุณโดยไม่คำนึงว่ากิจกรรมนั้นได้ดำเนินการโดยคุณ, พนักงานของคุณ หรือบุคคลที่สาม (รวมถึงผู้รับจ้างหรือตัวแทนของคุณ)
1.5 เพื่อรักษารหัสผ่านบัญชีของคุณให้ปลอดภัย คุณจะไม่สามารถใช้บัญชีผู้ใช้งานของบุคคลอื่นหรือข้อมูลการลงทะเบียนของผู้อื่นโดยไม่ได้รับอนุญาต คุณจะต้องแจ้งให้เราทราบทันทีหากมีการเปลี่ยนแปลงสิทธิการใช้บริการของคุณ (รวมถึงการเปลี่ยนแปลง หรือยกเลิกใบอนุญาตใดๆ จากหน่วยงานของรัฐ, จังหวัด, อาณาเขต หรือหน่วยงานอื่นใด)
1.6 การฝ่าฝืนความปลอดภัย หรือการที่บัญชีของคุณถูกใช้งานโดยผู้อื่นที่ไม่ได้รับอนุญาตจากคุณ คุณไม่ควรเผยแพร่, แจกจ่าย หรือโพสต์ข้อมูลการเข้าสู่ระบบสำหรับบัญชีใช้งานของคุณ และคุณตกลงที่จะให้ข้อมูลที่ถูกต้องในการลงทะเบียนและจะไม่เปิดเผยรหัสผ่านของคุณต่อบุคคลที่สาม และคุณตกลงที่จะไม่ปลอมตัวเป็นบุคคลอื่น หรือเลือก หรือใช้ชื่อผู้ใช้หรือรหัสผ่านของบุคคลอื่นโดยไม่ได้รับอนุญาต คุณตกลงจะแจ้งให้ binspace.in.th ทราบทันทีหากมีการใช้งานบัญชีของคุณโดยไม่ได้รับอนุญาต รวมถึงการสูญเสีย, การโจรกรรม หรือการเปิดเผยรหัสผ่าน
1.7 การไม่ปฏิบัติตามข้อตกลงเหล่านี้จะถือเป็นการละเมิดข้อตกลงการใช้บริการนี้ และจะเป็นเหตุให้มีการยกเลิกบัญชีผู้ใช้งานของคุณและสิทธิในการใช้เว็บไซต์ของคุณในทันที binspace.in.th จะไม่รับผิดชอบต่อความสูญเสีย หรือความเสียหายใดๆ ที่เป็นผลมาจากความบกพร่องของคุณในการให้ข้อมูลที่ถูกต้องแก่เรา หรือเพื่อรักษาความปลอดภัยของบัญชีของคุณ

2. เนื้อหา

2.1 เพื่อวัตถุประสงค์ของข้อตกลงการใช้บริการนี้ คำว่า "เนื้อหา" รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง ข้อมูล, ข้อความ, การโพสต์ และความคิดเห็นที่เป็นลายลักษณ์อักษร ซอฟต์แวร์, สคริปต์, กราฟิก และการโต้ตอบที่สร้างขึ้น การบริการสำหรับวัตถุประสงค์ของข้อตกลงนี้ "เนื้อหา" ยังรวมเนื้อหาผู้ใช้ทั้งหมด (ตามที่กำหนดไว้ด้านล่าง)
2.2 เนื้อหาทั้งหมดที่เพิ่ม, สร้าง, อัปโหลด, ส่ง, แบ่งปัน, หรือโพสต์ลงในบริการโดยผู้ใช้งาน (เรียกรวมกันว่า "เนื้อหาผู้ใช้") ไม่ว่าจะโพสต์แบบสาธารณะ หรือเป็นการส่วนตัวก็ตามถือเป็นความรับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวของผู้ใช้งาน คุณรับรองว่าเนื้อหาของผู้ใช้งานทั้งหมดที่คุณให้ไว้แก่เรานั้นถูกต้อง, สมบูรณ์, ทันสมัยและเป็นไปตามกฎหมาย และข้อบังคับทั้งหมด คุณรับทราบว่าเนื้อหาทั้งหมดรวมถึงเนื้อหาของผู้ใช้งานที่คุณใช้ในการเข้าถึงบริการถือเป็นความเสี่ยงของคุณเอง โดยคุณจะต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายหรือการสูญหายใดๆ ที่เกิดขึ้นกับคุณหรือบุคคลอื่นๆ ที่เกิดขึ้นนั้น ทางเราไม่รับประกันว่าเนื้อหาใดๆ ที่คุณได้เข้าถึงผ่านบริการของเราจะมีความเสียหายหรือการสูญหายใดๆ
2.3 บริการอาจประกอบไปด้วยเนื้อหาโดยเฉพาะเจาะจงที่จัดทำขึ้นโดยเรา, หุ้นส่วนของเรา หรือผู้ใช้งานของเรา และเนื้อหาดังกล่าวได้รับการคุ้มครองโดยกฏหมายลิขสิทธิ์, เครื่องหมายการค้า, สิทธิบัตร, ความลับทางการค้าหรือสิทธิและกฎหมายอื่นๆ โดยคุณจะต้องปฏิบัติตามให้เป็นไปตามกฎหมายลิขสิทธิ์แห่งข้อมูล และข้อ จำกัดทั้งหมดที่มีอยู่ในเนื้อหาใดๆ ที่เข้าถึงผ่านทางบริการนี้
2.4 ภายใต้ข้อตกลงการใช้บริการนี้ เราอนุญาตให้ผู้ใช้บริการแต่ละราย มีสิทธิใช้งานโดยไม่สามารถเพิกถอน, ไม่อนุญาตช่วง และไม่สามารถถ่ายโอนสิทธิให้บุคคลอื่นได้ เนื้อหาผู้ใช้เป็นไปเพื่อวัตถุประสงค์แห่งการใช้บริการเท่านั้น, การใช้, การทำซ้ำ, การดัดแปลง, การแจกจ่าย หรือการจัดเก็บเนื้อหาใดๆ เพื่อวัตถุประสงค์อื่นอันนอกเหนือจากการใช้บริการตามที่ระบุไว้ โดยปราศจากการได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าจากเราถือเป็นสิ่งต้องห้ามโดยชัดเจน และคุณจะต้องไม่ขายใบอนุญาต, ให้เช่า, ใช้ หรือใช้ประโยชน์จากเนื้อหาใดๆ เพื่อการค้า และการแสวงหาผลประโยชน์ หรือในลักษณะที่เป็นการละเมิดสิทธิของบุคคลที่สาม

2.5 การส่งเนื้อหาใดๆ ของผู้ใช้งานไปยังเว็บไซต์โดยไม่รวมเนื้อหาของผู้ใช้งานที่ส่งเป็นการส่วนตัว คุณจะให้สิทธิ์แก่เราทั่วโลกโดยไม่ผูกขาด, ไม่สามารถเพิกถอนได้, ไม่มีค่าลิขสิทธิ์, และอนุญาตให้ใช้ช่วงสิทธิและเปลี่ยนมือได้, รวบรวม, ทำซ้ำ, แจกจ่าย, จัดเตรียม, งานลอกเลียนแบบ, แสดง และใช้ประโยชน์จากเนื้อหาของผู้ใช้งานที่เกี่ยวข้องกับเว็บไซต์การบริการและธุรกิจของเรา (รวมถึงผู้สืบทอดและผู้ที่ได้รับมอบหมายจากเรา) ทั้งนี้ รวมถึง การส่งเสริมและการแจกจ่ายซ้ำ ไม่ว่าบางส่วนหรือทั้งหมดของเว็บไซต์หรือบริการ (และผลงานลอกเลียนแบบ) ในรูปแบบสื่อใดๆ และผ่านช่องทางใดๆ (รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะเว็บไซต์และฟีดของบุคคลที่สาม) โดยรวมไปถึงภายหลังจากที่คุณยกเลิกบัญชีหรือบริการแล้ว คุณจะต้องทำและจะอนุญาตให้ผู้ใช้งานคนอื่นแต่ละรายของเว็บไซต์ และ/หรือบริการมีสิทธิ์ใช้งานแบบไม่จำกัดระยะเวลาในการเข้าถึงเนื้อหาใดๆ ของคุณที่มีบนเว็บไซต์ เพื่อใช้, ทำซ้ำ, แจกจ่าย, จัดเตรียม ผลงานลอกเลียนแบบและดำเนินการกับเนื้อหาของผู้ใช้งานดังกล่าว โดยรวมไปถึงภายหลังจากที่คุณยกเลิกบัญชีหรือบริการแล้ว การส่งเนื้อหาใดๆ ของผู้ใช้งานไปยังบริการอื่นนอกเหนือจากบนเว็บไซต์นี้ คุณจะให้สิทธิแก่เราทั่วโลกโดยไม่ผูกขาดและไม่สามารถเพิกถอนได้ ไม่มีค่าลิขสิทธิ์, อนุญาตให้ใช้ช่วงสิทธิ์ และสามารถถ่ายโอนได้ เพื่อใช้, รวมรวม, ทำซ้ำ, แจกจ่าย, จัดเตรียม, งานที่ลอกเลียนแบบ และดำเนินการกับเนื้อหาของผู้ใช้งานดังกล่าวเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้บริการเท่านั้น คุณรับรองและรับประกันว่าคุณมีสิทธิทั้งหมดที่จะอนุญาตให้ใช้สิทธิดังกล่าวแก่เรา โดยไม่ถือเป็นการละเมิดสิทธิของคุณและของบุคคลที่สาม รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงสิทธิส่วนบุคคลใดๆ สิทธิในการเผยแพร่, ลิขสิทธิ์, เครื่องหมายการค้า, สิทธิตามสัญญา หรือสิทธิตามทรัพย์สินทางปัญญาอื่น หรือสิทธิในทรัพย์สิน

3. กฎการปฏิบัติตามข้อตกลง

3.1 ตามเงื่อนไขแห่งการใช้งานเว็บไซต์นี้ คุณสัญญาว่าจะไม่ใช้บริการเพื่อจุดประสงค์ใดๆ ที่เป็นการต้องห้ามโดยข้อตกลงการใช้บริการนี้ และคุณจะต้องรับผิดชอบต่อกิจกรรมทั้งหมดของคุณที่เกี่ยวข้องกับบริการและกิจกรรมของผู้ใช้งานรายย่อยที่ใช้รหัสการเข้าถึงเว็บไซต์โดยบัญชีของคุณ

3.2 คุณยอมรับว่าคุณจะไม่ส่ง, กระจาย, โพสต์, จัดเก็บ, เชื่อมโยงหรือรับส่งข้อมูลอื่นใดในเนื้อหา, ข้อมูล, ซอฟต์แวร์ หรือข้อความ บนหรือผ่านบริการที่มีลักษณะ ดังต่อไปนี้ เช่น การกระทำผิดกฎหมาย, ข่มขู่, ล่วงละเมิด, หมิ่นประมาท, หลอกลวง, ล่วงล้ำความเป็นส่วนตัวของผู้อื่น, การทรมาน, การล่วงละเมิด, ดูหมิ่นหรือกระทำอนาจารที่ผิดกฎหมายหรือที่ไม่เหมาะสม ผิดศีลธรรมอันดีของประชาชน เป็นเท็จ, ทำให้เข้าใจผิด, ไม่มีอยู่จริง หรือไม่ถูกต้อง ซึ่งเป็นการโฆษณาที่ไม่ได้รับอนุญาตหรือเกินจริง ชวนเชื่อ ใส่ความ โจมตีคู่แข่งทางการค้า เป็นการปลอมตัวเป็นบุคคลหรือนิติบุคคลอื่น รวมถึงพนักงานหรือตัวแทนของเรา เป็นต้น

3.3 ภายใต้ข้อตกลงการใช้บริการนี้

(i) คุณจะไม่ดำเนินการใดๆ ที่กำหนดหรืออาจกำหนด (โดยพิจารณาตามดุลยพินิจของเรา) ภาระที่มีขนาดใหญ่อย่างไม่มีเหตุผล หรือไม่สมส่วน บนโครงสร้างพื้นฐานของเรา (หรือผู้ให้บริการบุคคลที่สามของเรา)
(ii) คุณจะไม่แทรกแซงหรือพยายามแทรกแซงการทำงานของบริการหรือกิจกรรมใดๆ ที่ดำเนินการโดยเรา
(iii) คุณจะไม่หลีกเลี่ยง หลบหนี หรือพยายามหลีกเลี่ยงมาตรการใดๆ ที่เราอาจใช้เพื่อป้องกัน หรือจำกัดการเข้าถึงบริการ (หรือบัญชีอื่นๆ ของระบบคอมพิวเตอร์หรือเครือข่ายที่เชื่อมต่อกับบริการ)
(iv) คุณจะไม่เรียกใช้การตอบกลับอัตโนมัติหรือ "สแปม" ในรูปแบบใดๆ บนบริการ
(v) คุณจะไม่ใช้ซอฟต์แวร์ อุปกรณ์หรือกระบวนการด้วยตนเอง หรือโดยอัตโนมัติเพื่อ "รวบรวมข้อมูล" หรือ "spider" หน้าใดๆ ของเว็บไซต์
(vi) คุณจะไม่ใช้บริการเพื่อกิจกรรมที่มีความเสี่ยงสูงซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะการดำเนินงานของโรงไฟฟ้านิวเคลียร์, การควบคุมการจราจรทางอากาศ, ระบบช่วยชีวิต หรือการใช้งานอื่นใดที่นำไปสู้ความล้มเหลว, ความตาย, การบาดเจ็บ หรือความเสียหายต่อสิ่งแวดล้อม
(vii) คุณจะไม่ดำเนินการใดๆ ที่เป็นการละเมิดหลักเกณฑ์และนโยบายของเราโดยสิ้นเชิง

3.4 คุณจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับภายใต้กฏหมายแห่งราชอาณาจักรไทย และกฏหมายระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้องอันจะบังคับใช้ภายใต้ข้อตกลงนี้ โดยคุณจะไม่กระทำการดังต่อไปนี้ (ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม) ถอดรหัส, แยกส่วน, แยกระบบ, ย้อนกลับ หรือพยายามที่จะได้รับซอร์สโค้ด หรือแนวคิดพื้นฐาน หรืออัลกอริทึมของส่วนใดๆ ของบริการนี้ (รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะแอปพลิเคชัน) เว้นแต่ขอบเขตที่จำกัดโดยกฎหมายที่ใช้บังคับโดยเฉพาะเจาะจง ว่าห้ามมิให้มีการจำกัดดังกล่าว แก้ไข, แปล หรือสร้างงานดัดแปลงจากส่วนหนึ่งส่วนใดของบริการนี้ หรือ คัดลอก, ให้เช่า, เช่าซื้อ, แจกจ่าย หรือโอนสิทธิ์ใดๆ ที่คุณได้รับภายใต้ข้อตกลงนี้

3.5 เราขอสงวนสิทธิ์ในการเข้าถึง, อ่าน, รักษา และเปิดเผยข้อมูลใดๆ ตามที่เราเชื่ออย่างสมเหตุสมผลว่ามีความจำเป็นต้องปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ กระบวนการทางกฎหมาย หรือการร้องขอจากรัฐบาล บังคับใช้ข้อกำหนดในการให้บริการเหล่านี้ของการละเมิดที่อาจเกิดขึ้น ตรวจจับ ป้องกัน หรือแก้ไขปัญหาการทุจริต ความปลอดภัย หรือทางเทคนิค ตอบสนองต่อการร้องขอการสนับสนุนผู้ใช้งาน หรือ ปกป้องสิทธิในทรัพย์สิน หรือความปลอดภัยของเรา, ผู้ใช้งานของเรา และสาธารณชน

3.6 คุณไม่สามารถใช้บริการเพื่อรับข้อมูลหรือตัดสินใจเกี่ยวกับบุคคลอื่นได้นอกจากตัวคุณเอง คุณจะเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวต่อความน่าเชื่อถือใดๆ ของคุณในการใช้บริการหรือการใช้งานอื่นๆ ที่คุณทำและบริการ ความคิดเห็น, ข้อเสนอแนะ หรือข้อความที่ส่งไปยัง binspace.in.th (เรียกรวมกันว่า "คำติชม") จะไม่ถือว่าเป็นความลับ โดย binspace.in.th จะไม่มีข้อผูกมัดใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับคำติชมดังกล่าว และจะมีอิสระที่จะใช้ และแจกจ่ายคำติชมไปยังผู้อื่นโดยไม่มีข้อจำกัด และ binspace.in.th ขอสงวนสิทธิ์ในการเผยแพร่หรือใช้การตอบสนอง ตอบคำถาม หรือการให้ความคิดเห็นใดๆ ที่ส่งอีเมลมายัง binspace.in.th สำหรับโปรโมชั่นหรือเพื่อวัตถุประสงค์อื่นๆโดยไม่ได้รับอนุญาต การแจ้งเตือน หรือการชำระเงินใดๆ ต่อผู้ส่ง โดยการส่งดังกล่าวทั้งหมดล้วนแล้วแต่เป็นทรัพย์สินของ binspace.in.th การใช้งานเครือข่ายอย่างถูกกฎหมาย

3.7 การใช้บริการของผู้ใช้งานจะต้องงดเว้นการละเมิดสิทธิใดๆ ของบุคคลและ/หรือนิติบุคคลที่กฎหมายกำหนด หรือตามหน้าที่แห่งสัญญา ดังนี้ (a) การกระจายภาพลามกอนาจารของเด็ก (b) การปลอมแปลง การขโมยข้อมูลประจำตัว การชี้ทางผิด หรือการรบกวนกับช่องทางสื่อสารทางอิเล็กทรอนิกส์ (c) การบุกรุกความเป็นส่วนตัว (d) การส่งข้อความอิเล็กทรอนิกส์เชิงพาณิชย์อย่างผิดกฎหมาย หรือการตลาด หรือการสื่อสารทางอิเล็กทรอนิกส์อื่นๆ โดยผิดกฎหมาย (e) การรวบรวมข้อมูลผู้ใช้มากเกินไปจากเด็กๆ หรือกิจกรรม การรวบรวมข้อมูลที่ไม่เหมาะสมอื่นๆ (f) การละเมิดหลักทรัพย์ การหลอกลวง การฟอกเงิน หรือการก่อการร้าย หรือ (g) การโฆษณาที่ผิด เผยแพร่ หรือทำกำไรจากการหลอกลวงและแผนการที่ไม่เป็นธรรม ตกลงใช้ทรัพยากรเครือข่ายที่ได้รับการจัดสรร

3.8 ผู้ใช้บริการจะต้องไม่ใช้วิธีการใดๆ เพื่อหลีกเลี่ยงบทบัญญัติของข้อตกลงการใช้บริการนี้ หรือเพื่อจะรับบริการเกินกว่าที่ได้ทำสัญญาไว้กับ binspace.in.th ผู้สมัครสมาชิกจะต้องใช้ IP ADDRESS ที่ได้รับมอบหมายจาก binspace.in.th เท่านั้น และจะต้องไม่ใช้ IP ADDRESS ใดๆ ที่นอกเหนือจากที่ได้รับมอบหมาย และผู้ใช้บริการจะต้องไม่ใช้กลไกใดๆ เพื่อเพิ่มจำนวนทรัพยากรที่ได้รับผ่านบริการ หรือเพื่อปกปิดกิจกรรมดังกล่าวเด็ดขาด

3.9 สมาชิกไม่สามารถใช้บริการเพื่อแจกจ่าย, รับ, สื่อสาร, หรือรวบรวมข้อมูล หรือดำเนินการใดๆ ที่กำกับโดยรหัสที่เป็นอันตราย รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง: โทรจัน (Trojans) ตัวบันทึกคีย์ (Key Loggers) ไวรัส (Viruses) มัลแวร์ (Malware) บอทเน็ต (Botnets) ปฏิเสธการโจมตี (Denial of Service Attacks) น้ำท่วมหรือระเบิดจดหมาย (Flood or Mail Bombs) ลอจิกระเบิด (Logic Bombs) และการกระทำอื่นๆ ที่ binspace.in.th ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาว่าเป็นอันตรายต่อการละเมิดทางอีเมล
3.10 ผู้ใช้บริการจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายทั้งหมดเกี่ยวกับการส่งข้อความอิเล็กทรอนิกส์เชิงพาณิชย์และการตลาด หรือการสื่อสารทางอิเล็กทรอนิกส์อื่นใด สมาชิกจะถูกห้ามไม่ให้ดำเนินการใดๆ ที่จะส่งผลให้ IP ADDRESS ของพวกเขาหรือ IP ADDRESS ใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับ binspace.in.th หรือสมาชิกอื่นๆ ถูกวางลงในบัญชีดำของ Spamhaus.org โดย binspace.in.th ขอสงวนสิทธิ์แต่เพียงผู้เดียว และถือเป็นเด็ดขาดในการพิจารณาว่ามีการบุกรุกความเป็นส่วนตัว, การหมิ่นประมาท หรือการล่วงละเมิดอีเมลเกิดขึ้นหรือไม่

3.11 สมาชิกไม่สามารถใช้บริการในลักษณะที่จะถือเป็นการละเมิดสิทธิ์ความเป็นส่วนตัวตามกฎหมายของบุคคลใดๆ หรือเพื่อเผยแพร่ข้อความหมิ่นประมาท, ก่อกวน, หรือสร้างความอับอายขายหน้า ซึ่งจะต้องพิจารณาตามดุลยพินิจของ binspace.in.th การละเมิดลิขสิทธิ์, เครื่องหมายการค้า, สิทธิบัตร หรือความลับทางการค้า

3.12 สมาชิกไม่สามารถใช้บริการที่ละเมิดลิขสิทธิ์, เครื่องหมายการค้า, สิทธิบัตร หรือความลับทางการค้าของบุคคลที่สาม และจะไม่ใช้บริการเพื่อเผยแพร่เนื้อหาดังกล่าวในลักษณะที่จะทำให้ถูกมองว่าเป็นการละเมิดกฎหมาย บทบัญญัติของพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537 พระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 หรือพระราชบัญญัติสิทธิบัตร พ.ศ. 2522 หรือกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาอื่นใดที่บังคับใช้ทั้งหมดอันจะนำไปใช้กับปัญหาที่ถูกกล่าวหาว่าละเมิดลิขสิทธิ์ของบุคคลที่สาม โดย binspace.in.th จะยุติบัญชีของผู้ที่ฝ่าฝืนข้อตกลงนี้ตามสถานการณ์ที่เหมาะสม หากบุคคลที่สามเชื่อว่าผู้ที่สมัครสมาชิกกับทาง binspace.in.th กำลังละเมิดสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาของตนควรแจ้งให้เราทราบทางอีเมลที่ทางเรากำหนด การแจ้งเตือนควรมีข้อมูลที่เพียงพอที่จะอนุญาตให้เราค้นหาข้อมูลที่ถูกกล่าวหาว่ามีการละเมิดอยู่จริง เช่น IP ADDRESS หรือ URL ที่เฉพาะเจาะจงที่มีการกล่าวหาว่ามีการละเมิดเกิดขึ้น

3.13 ผู้ใช้บริการมีหน้าที่รับผิดชอบต่อการเข้าถึงบริการของผู้อื่น และจะต้องรับผิดชอบในกรณีที่มีการละเมิดบริการนี้เกิดขึ้นโดยผู้ใช้รายย่อย หรือบุคคลที่ได้เข้าถึงบริการโดยใช้รหัสการเข้าถึงของผู้ใช้บริการ และกิจกรรมใดๆ ที่ผู้ใช้บริการถูกห้ามไม่ให้ดำเนินการตามข้อตกลงการใช้บริการนี้ จะถูกห้ามอย่างเท่าเทียมกันสำหรับทุกคนที่เข้าถึงบริการในนามของผู้ใช้บริการ การป้องกันการเข้าถึงรหัส

3.14 ผู้ใช้บริการจะต้องใช้วิธีเพื่อรักษาความปลอดภัยที่เหมาะสม เช่น การตั้งรหัสผ่านที่รัดกุมและกลไกการควบคุมการเข้าถึง การป้องกันการเข้าสู่ระบบและรหัสผ่านทั้งหมด รวมถึงการตรวจสอบความน่าเชื่อถือของบุคคลที่ได้รับความไว้วางใจจากข้อมูลบัญชีผู้ใช้งาน การแจ้งเตือนเกี่ยวกับข้อกำหนดในการให้บริการเหล่านี้

3.15 สมาชิกจะต้องแจ้งให้ทุกคนที่ได้รับการเข้าถึงบริการ ตามข้อกำหนดของข้อตกลงการใช้บริการนี้ และจะต้องแจ้งให้พวกเขาทราบว่าข้อกำหนดของข้อตกลงการใช้บริการนี้มีผลผูกพันกับพวกเขาด้วย

3.16 สมาชิกจะต้องแจ้ง binspace.in.th หากพวกเขาทราบถึงการละเมิดความปลอดภัยใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการบริการนี้ และจะต้องมีส่วนช่วยในการให้ข้อมูลและสอบสวน รวมถึงการดำเนินการทางกฎหมายใดๆ ที่เจ้าหน้าที่ และ/หรือ binspace.in.th ได้ดำเนินการด้วยเพื่อรักษาความปลอดภัย

4. บริการของบุคคลที่สาม

4.1 บริการของ binspace.in.th นี้อาจอนุญาตให้คุณสามารถเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์หรือแหล่งข้อมูลอื่นๆ บนอินเทอร์เน็ต หรือเว็บไซต์บริการ และแหล่งข้อมูลอื่นๆ นั้นอาจมีลิงก์ไปยังบริการอื่นต่อไปอีก ซึ่งเมื่อคุณเข้าถึงแหล่งข้อมูลที่สามบนอินเทอร์เน็ตคุณจะต้องยอมรับความเสี่ยงเหล่านั้นด้วยตนเอง เราถือว่าคุณทราบดีแล้วว่าแหล่งข้อมูลอื่นๆ เหล่านี้ไม่ได้อยู่ภายใต้การควบคุมดูแลของเรา และคุณรับทราบด้วยแล้วว่าเราจะไม่รับผิดชอบหรือรับผิดใดๆ ต่อเนื้อหา, ฟังก์ชั่น, ความถูกต้อง, ความถูกกฎหมาย, ความเหมาะสม หรือด้านอื่นๆ ของเว็บไซต์หรือแหล่งข้อมูลดังกล่าวเหล่านั้นทั้งสิ้น การที่เรารวบรวมหรือแสดงถึงลิงค์ดังกล่าวเหล่านั้นไม่ได้หมายความถึงการรับรองหรือการเชื่อมโยงระหว่างเรากับผู้ให้บริการอื่นแต่อย่างใด ทั้งนี้ คุณรับทราบและยอมรับเพิ่มเติมด้วยว่า เราจะไม่รับผิดชอบหรือรับผิดทั้งทางตรง และทางอ้อมสำหรับความเสียหายหรือการสูญเสียที่เกิดจาก การถูกกล่าวหาว่าเกิดจาก หรือเกี่ยวข้องกับการใช้ หรือการพึ่งพาเนื้อหา สินค้าหรือบริการใดๆ ที่มีอยู่ หรือผ่านเว็บไซต์หรือแหล่งข้อมูลดังกล่าวเหล่านั้นทั้งสิ้น โดยเราจะถือว่าเป็นความรับผิดชอบของคุณเองในการปกป้องระบบจากสิ่งต่าง ๆ เช่น ไวรัส เวิร์ม ม้าโทรจัน รวมถึงสิ่งอื่นๆ ที่มีลักษณะเป็นอันตราย

5. การชำระเงินและการเรียกเก็บเงิน วิธีการชำระเงิน

5.1 binspace.in.th สามารถรับชำระเงินด้วยบัตรเครดิตและการชำระเงินผ่านระบบ Paypal สมาชิกที่เลือกชำระเงินผ่าน PayPal ให้กับ binspace.in.th จะจำกัดเพียงหนึ่งบัญชีต่อบัญชี PayPal เท่านั้น การชำระเงินในรูปแบบอื่นๆ สามารถทำได้โดยจะต้องติดต่อทาง binspace.in.th โดยตรงโปรดทราบว่าเงื่อนไขการชำระเงินใดๆ ที่ปรากฏแก่คุณ ในกระบวนการใช้หรือสมัครใช้บริการชำระเงินถือเป็นส่วนหนึ่งของข้อตกลงนี้

5.2 เราใช้ระบบประมวลผลการชำระเงินของบุคคลที่สาม ("ผู้ประมวลผลการชำระเงิน") เพื่อเรียกเก็บเงินคุณผ่านบัญชีการชำระเงินที่เชื่อมโยงกับบัญชีของคุณบนบริการนี้ ("บัญชีการเรียกเก็บเงิน") สำหรับการใช้บริการที่ชำระเงิน การประมวลผลการชำระเงินอาจตกอยู่ภายใต้ข้อกำหนด เงื่อนไขและนโยบายความเป็นส่วนตัวของผู้ประมวลผล การชำระเงินที่อาจเพิ่มเติมจากข้อตกลงนี้ เราถือว่าคุณทราบดีแล้วว่าเราจะไม่รับผิดชอบต่อข้อผิดพลาดจากผู้ประมวลผลการชำระเงิน โดยการเลือกใช้บริการชำระเงิน คุณตกลงที่จะชำระเงินให้กับเราผ่านกระบวนการชำระเงินค่าใช้จ่ายทั้งหมดตามราคาที่มีผลต่อการใช้บริการ และชำระเงินดังกล่าวตามเงื่อนไขการชำระเงินที่บังคับใช้ และคุณอนุญาตให้เราผ่านกระบวนการชำระเงินเพื่อเรียกเก็บเงินผู้ให้บริการ การชำระเงินที่คุณเลือก ("วิธีการชำระเงิน") เราถือว่าคุณตกลงที่จะชำระเงินโดยใช้วิธีการชำระเงินที่เลือก เราขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขข้อผิดพลาดหรือข้อบกพร่องใดๆ ที่เกิดขึ้นแม้ว่าจะได้รับการร้องขอหรือได้รับการชำระเงินแล้ว การเรียกเก็บเงินและข้อกำหนด

5.3 ระยะเวลาการบังคับของข้อตกลงนี้จะมีอยู่เป็นรายเดือน เพื่อจะเริ่มต้นในวันที่สมาชิกได้สมัครใช้บริการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์โดยการสร้างบัญชีด้วยที่อยู่อีเมลสำหรับบริการ ใบแจ้งหนี้ทั้งหมดจะเป็นสกุลเงินบาทไทยและผู้สมัครสมาชิกจะต้องจ่ายเป็นเงินบาทไทย โดยปกติแล้วผู้สมัครสมาชิกจะถูกเรียกเก็บเงินเป็นรายเดือน ในช่วงหรือประมาณวันแรกของแต่ละเดือนโดยจะต้องชำระเงินภายใน 10 (สิบ) วันนับแต่วันที่ที่ระบุไว้ในใบแจ้งหนี้ ซึ่งในบางครั้งผู้สมัครสมาชิกอาจถูก binspace.in.th เรียกเก็บเงินตามจำนวนยอดเงินของสมาชิกปัจจุบันเพื่อตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลบัญชีของผู้สมัครสมาชิก กระบวนการนี้จะสามารถทำให้มั่นใจได้ว่าผู้สมัครสมาชิกที่ไม่มีประวัติการชำระเงินจะไม่ถูกตรวจสอบเพิ่มเติม ผู้สมัครสมาชิกเป็นผู้รับผิดชอบในการชำระภาษีทั้งหมด สำหรับนโยบายการกำหนดราคาได้ระบุไว้ใน เมนู “สร้างเซิร์ฟเวอร์” ค่าธรรมเนียมรายเดือนและค่าธรรมเนียมการต่ออายุจะถูกเรียกเก็บเงินตามอัตราที่ตกลงไว้เมื่อทำการซื้อ ซึ่งคุณสามารถยกเลิกบริการได้ตลอดเวลา โดยลงชื่อเข้าใช้ในบัญชีผู้ใช้ของคุณได้ที่หน้าเว็บไซต์ และเมื่อยกเลิกบัญชีแล้วคุณจะถูกปิดการใช้งานและจะไม่สามารถเข้าสู่เว็บไซต์ของเรา และ/หรือมีการเข้าถึงบริการใดๆ ของเราได้อีก เว้นแต่ในกรณีที่ภาระผูกพันในส่วนของการสมัครสมาชิกที่คุณได้เคยตกลงไว้นั้นไม่สามารถถอนคืนสิทธิได้ตามที่กฎหมายอนุญาต หากคุณยกเลิกบัญชีผู้ใช้งาน คุณจะต้องยอมรับค่าธรรมเนียมสำหรับเดือนแรกของการบริการและค่าใช้จ่ายในการเริ่มต้นใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการตั้งค่าบัญชีของคุณ ("ค่าใช้จ่ายในการเริ่มต้น") โดยคุณจะไม่สามารถขอคืนได้ตามที่กฎหมายอนุญาต เว้นแต่ข้อผูกพันใดๆ ที่คุณได้เคยตกลงไว้หากคุณชำระค่าธรรมเนียมล่วงหน้าเป็นระยะเวลานานกว่าหนึ่งเดือนคุณอาจขอยกเว้นค่าธรรมเนียมสำหรับเดือนแรกของการบริการและค่าใช้จ่ายเริ่มต้นใดๆ โดยขอรับเงินคืนบนพื้นฐานตามสัดส่วนของระยะเวลาที่เหลืออยู่ภายหลังจากที่คุณยกเลิก

5.4 คุณจะต้องให้ข้อมูลที่เป็นปัจจุบัน, สมบูรณ์ และถูกต้องสำหรับบัญชีที่เรียกเก็บเงินของคุณ คุณต้องอัปเดตข้อมูลเพื่อให้บัญชีของคุณเป็นข้อมูลการเรียกเก็บเงินและชำระเงินที่ถูกต้องและเป็นปัจจุบันที่สุด (การเปลี่ยนแปลงที่อยู่ในการเรียกเก็บเงิน, หมายเลขบัตรเครดิต, หรือวันหมดอายุของบัตรเครดิต) และคุณจะต้องแจ้งให้เราทราบหรือแจ้งผ่านระบบการชำระเงินของเราหากการชำระเงินของคุณถูกยกเลิก (ไม่ว่าจะด้วยการสูญหาย หรือการโจรกรรม) หรือหากคุณได้รับรู้ถึงการละเมิด อย่างเช่นมีผู้ที่ไม่ได้รับอนุญาตเปิดเผยหรือใช้บัญชีผู้ใช้งานและรหัสผ่านของคุณ โดยการเปลี่ยนแปลงข้อมูลดังกล่าวสามารถทำได้ที่ www.binspace.in.th หากคุณไม่สามารถให้ข้อมูล หรือเหตุผลอันสมควรใดๆ ที่เกิดขึ้นกับเราได้ เราถือว่าคุณยอมรับให้เราดำเนินการเรียกเก็บเงินจากคุณสำหรับการใช้บริการโดยคุณจะต้องจ่ายเงินใดๆ ภายใต้บัญชีการเรียกเก็บเงินของคุณ เว้นแต่คุณจะได้ยกเลิกการชำระเงินตามที่ระบุไว้ข้างต้นก่อนแล้ว

5.5 การชำระเงินที่ไม่ได้ชำระให้เสร็จสิ้นภายใน 10 (สิบ) วันนับแต่วันที่ออกใบแจ้งหนี้ เราจะถือว่าเป็นยอดค้างชำระ สำหรับยอดเงินที่เกินกำหนดชำระกว่า 10 (สิบ) วันถือเป็นบัญชีที่ค้างชำระ โดยเราไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบถึงการค้างชำระดังกล่าวล่วงหน้าแต่อย่างใด และ binspace.in.th อาจดำเนินการระงับการให้บริการแก่บัญชีดังกล่าว และดำเนินการทางกฎหมายในการเรียกเก็บเงินให้ครบถ้วนเต็มจำนวน รวมถึงค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ต่อไปด้วย

5.6 หากยอดเงินที่ค้างชำระของสมาชิกเลยกำหนดชำระแล้ว binspace.in.th จะส่งอีเมลเพื่อแจ้งเตือนจำนวน 3 (สาม) ครั้งภายในระยะเวลา 15 (สิบห้า) วันก่อนที่จะระงับบัญชีของสมาชิก โดยเซิร์ฟเวอร์จะถูกปิดชั่วคราวในช่วงระยะเวลาที่ถูกระงับ และ binspace.in.th ขอสงวนสิทธิ์ในการลบเครื่องที่ถูกระงับของสมาชิกหลังจากการแจ้งยกเลิก

6. ข้อจำกัด การรับประกัน และบริการเบต้า

6.1 ภายใต้ขอบเขตของกฏหมายที่ใช้บังคับนั้น ถือว่าคุณได้ปลดเปลื้องเราจากความรับผิดทั้งปวงที่คุณได้รับหรือไม่ได้รับต่อเนื้อหาใดๆ จากบริการนี้ เราไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับเนื้อหาที่มีหรือผ่านบริการนี้ และจะไม่รับผิดชอบ หรือรับผิดต่อความถูกต้อง, ความสมบูรณ์ของลิขสิทธิ์ หรือความถูกต้องตามกฏหมายของเนื้อหาที่มีอยู่ หรือผ่านการเข้าถึงบริการนี้

6.2 การบริการ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง ข้อมูลใดๆ ที่จัดส่งหรือเป็นส่วนหนึ่งของบริการและเนื้อหาที่มีให้ "ตามสภาพ", "ตามที่มีอยู่" โดยปราศจากการรับประกันใดๆ ไม่ว่าโดยชัดแจ้งหรือโดยปริยาย รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง การรับประกันโดยปริยายของชื่อเรื่อง, การไม่ละเมิด, ความสามารถในการซื้อขายและความเหมาะสมสำหรับวัตถุประสงค์เฉพาะ, การไม่เชื่อมต่อกับข้อมูล, การมีอยู่, ความถูกต้อง ที่คุณจะดำเนินการอย่างต่อเนื่องโดยไม่ถูกรบกวน หรือความปลอดภัยในการเข้าถึงเว็บไซต์ของเรา หรือการให้บริการที่ไม่มีข้อผิดพลาด เราและกรรมการของเรา พนักงาน ตัวแทน ผู้จัดหาคู่ค้า และผู้ให้บริการเนื้อหาไม่อาจรับประกันได้ว่า (I) บริการของเราจะปลอดภัยหรือพร้อมใช้งานในเวลาหรือสถานที่ๆ โดยเฉพาะเจาะจง (II) ข้อบกพร่องหรือข้อผิดพลาดจะสามารถถูกแก้ไข (III) เนื้อหาหรือซอฟต์แวร์ที่มีอยู่ หรือผ่านบริการไม่มีไวรัส หรือส่วนประกอบที่เป็นอันตรายอื่นๆ หรือ (IV) ผลการใช้บริการจะตรงตามความต้องการของคุณ การใช้บริการ binspace.in.th ถือเป็นความเสี่ยงของคุณเองแต่เพียงผู้เดียว บริการนี้มีข้อมูลที่จัดหาโดยผู้ให้บริการ ข้อมูลจากบุคคลๆหนึ่งหรือมากกว่านั้น binspace.in.th ไม่ได้ควบคุมและจะไม่รับผิดชอบต่อข้อมูลที่จัดหาโดยผู้ให้บริการบุคคลที่สามดังกล่าว คุณรับทราบและยอมรับว่า binspace.in.th หรือผู้ให้บริการบุคคลที่สามจะไม่มีภาระผูกพันใดๆ ในการแก้ไขข้อมูลที่ถูกต้องอันเกี่ยวกับตัวคุณ เว้นแต่ตามที่กฎหมายกำหนดไว้ ข้อมูลที่คุณร้องขออาจไม่มีอยู่หรืออาจไม่ได้จัดหาให้ซึ่ง binspace.in.th ไม่มีความรับผิดต่อความล้มเหลวดังกล่าว และจะไม่มีการรับประกันหรือยืนยันความถูกต้องหรือความสมบูรณ์ของข้อมูล, ผลิตภัณฑ์ หรือบริการใดๆ ในเว็บไซต์นี้ ข้อมูลผลิตภัณฑ์และบริการที่มีอยู่บนเว็บไซต์นี้อาจรวมถึงความไม่ถูกต้องทางเทคนิคหรือข้อผิดพลาดทางกราฟิกด้วย ดังนั้นคุณตกลงว่าการเข้าถึงและใช้งานเว็บไซต์, ผลิตภัณฑ์, บริการ และเนื้อหาของเรานั้นจะถือเป็นความเสี่ยงของคุณเองทั้งสิ้น

6.3 binspace.in.th อาจเสนอรุ่นหรือคุณสมบัติบริการของ "เบต้า" (แต่ละรายการ เป็น "บริการเบต้า") ซึ่งทาง binspace.in.th จะพิจารณาตามความเหมาะสม, ความพร้อมใช้งาน, ระยะเวลา ("ระยะเวลาทดลองใช้") ของคุณสมบัติและส่วนประกอบของบริการเบต้าแต่ละบริการ เพื่อหลีกเลี่ยงข้อสงสัยกับบริการเบต้าที่เป็นรูปแบบของบริการใดๆ และข้อกำหนดและการใช้บริการเบต้าใดๆ ภายใต้บังคับแห่งข้อตกลงนี้ทั้งหมด เว้นแต่จะระบุไว้เป็นอย่างอื่น บริการ BETA ของ binspace.in.th นี้มีให้ "ตามสภาพ" โดยไม่มีการรับประกันใดๆ ไม่ว่าจะโดยชัดแจ้งหรือโดยปริยาย ไม่ว่าจะโดยกฏหมายที่บังคับใช้หรือโดยกฏหมายอื่น binspace.in.th โดยเฉพาะเจาะจงขอปฏิเสธการรับประกันโดยปริยายทั้งหมดในความสามารถในการขายสินค้า, การไม่ละเมิด และความเหมาะสมสำหรับวัตถุประสงค์อย่างเฉพาะเจาะจงที่เกี่ยวข้องกับการบริการ BETA ไม่ว่าอย่างไรก็ตามความขัดแย้งกันที่เกิดขึ้นในข้อตกลงนี้ binspace.in.th จะไม่รับผิดชอบต่อคุณหรือบุคคลที่สามสำหรับความเสียหายหรือความรับผิดใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับ, เกิดขึ้นจาก หรือเกิดจากบริการเบต้าใดๆ และ/หรือการดัดแปลงใดๆ ทั้งสิ้น หาก binspace.in.th อนุญาตให้คุณใช้บริการเบต้า คุณตกลงที่จะให้ข้อเสนอแนะ binspace.in.th และตอบคำถามหรือข้อสอบถามของ binspace.in.th ในข้อมูลอื่นใดเกี่ยวกับการใช้บริการ Beta หากร้องขอและเป็นไปเพื่อความเหมาะสม หาก binspace.in.th อนุญาตให้คุณใช้บริการเบต้า คุณยอมรับเป็นการเฉพาะเจาะจงกับเราแล้วว่าจะไม่ทำให้เกิดเหตุการณ์ตามด้านล่างนี้ : (i) ใช้บริการเบต้าสำหรับการเปรียบเทียบ หรือการทดสอบประสิทธิภาพ หรือเผยแพร่ข้อมูลประสิทธิภาพ หรือการวิเคราะห์ต่อสาธารณะจากแหล่งใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับบริการ (ii) แก้ไข หรือสร้างผลงานต่อเนื่องของบริการเบต้า หรือลบการระบุผลิตภัณฑ์ กรรมสิทธิ์ ประกาศลิขสิทธิ์ หรือประกาศอื่นๆ ที่มีอยู่ในบริการเบต้า หรือ (iii) อนุญาตให้บุคคลอื่นเข้าถึงหรือใช้บริการเบต้า ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของ binspace.in.th แต่เพียงผู้เดียวในการพิจารณาว่าจะให้บริการเบต้าต่อไปหรือไม่ รวมถึงอาจหยุดให้บริการเบต้าได้ตลอดเวลาเช่นกัน เมื่อเสร็จสิ้นระยะเวลาทดลองใช้ คุณอาจสูญเสียการเข้าถึงบริการเบต้าที่เกี่ยวข้อง เว้นแต่หรือจนกว่าคุณสมบัติของบริการเบต้าจะรวมอยู่ในบริการ และคุณตกลงที่จะส่งคืนหรือทำลายสำเนาเอกสารและข้อมูลลับทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับบริการเบต้า ผลิตภัณฑ์ที่คัดเลือกหรือผลิตภัณฑ์ที่ไม่ได้อยู่ในบริการใดจะถือว่าเป็นบริการเบต้า สมาชิกอนุญาตให้ binspace.in.th มีสิทธิแบบจำกัดในการใช้, ทำซ้ำ, แจกจ่าย และแสดงข้อมูลใดๆ ที่ได้ให้แก่ binspace.in.th โดยสมาชิกและ/หรือผู้ใช้บริการเบต้า เพียงเพื่อความสะดวกตามวัตถุประสงค์ของข้อตกลงนี้ (ข้อมูลดังกล่าวเรียกรวมกันว่า "ข้อมูลเบต้า") (i) ตามที่จำเป็นในการให้บริการเบต้า และ (ii) ในรูปแบบที่ไม่ระบุตัวตนเพื่อปรับแต่ง, ส่งเสริม และปรับปรุงบริการและผลิตภัณฑ์รวมถึงบริการ binspace.in.th อื่นๆ ผู้ใช้บริการรับรองและรับประกันว่าตนมีสิทธิที่จำเป็นทั้งหมดในการให้สิทธิแก่ binspace.in.th ที่กำหนดไว้ในส่วนนี้และจะปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อผูกพันใดๆ ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดเกี่ยวกับการรวบรวม, การใช้ และการเปิดเผยข้อมูลเบต้า binspace.in.th อาจใช้ข้อมูลเบต้าที่ไม่ได้ระบุหรือรวบรวมไว้ซึ่งได้มาผ่านบริการเบต้าสำหรับวัตถุประสงค์ใดๆ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะเพื่อส่งเสริมและปรับปรุงบริการ

7. ข้อจำกัดความรับผิด

7.1 ไม่ว่าในกรณีใดๆ เรา, กรรมการ, พนักงาน, ตัวแทน, พันธมิตร, ผู้จัดหา หรือผู้ให้บริการเนื้อหาของเรา ไม่มีความรับผิดภายใต้สัญญานี้, การละเมิด, ความรับผิดที่เฉพาะเจาะจง, ความประมาทเลินเล่อตามกฏหมายใด หรือตามข้อบังคับใดที่เกี่ยวข้องกับบริการนี้ก็ตาม สำหรับการสูญเสียผลกำไร, การสูญเสียข้อมูล, ค่าใช้จ่ายในการจัดหาสินค้าหรือบริการทดแทนหรือเป็นกรณีพิเศษ, ค่าเสียหาย, ค่าสินไหมทดแทน, การถูกลงโทษ, ค่าปรับ, ค่าชดเชยหรือค่าเสียหายอื่นใด สำหรับไวรัส, ม้าโทรจัน หรืออะไรก็ตาม (โดยไม่คำนึงถึงแหล่งกำเนิด) หรือ สำหรับความเสียหายโดยตรงนอกเหนือจาก (ผลรวม) ของค่าธรรมเนียมใดๆ ที่จ่ายให้เราไว้สำหรับบริการเฉพาะเจาะจง โดยเฉพาะที่จ่ายทันทีในช่วงหนึ่งเดือนก่อนหน้า สมาชิกภายใต้ข้อตกลงนี้สละสิทธิ์ต่อข้อเรียกร้องใดๆ ที่มีขึ้นกับ binspace.in.th อันเกิดขึ้นจากการซื้อหรือการใช้บริการของสมาชิก หรือการดำเนินการใดๆ ของกรรมการ, ตัวแทนของ binspace.in.th หรือเจ้าหน้าที่ก็ตาม ถือเป็นสิทธิ์แต่เพียงผู้เดียวของคุณเท่านั้นในการได้รับการเยียวยาแก้ไข ต่อการไม่พอใจในการใช้บริการ การสิ้นสุดหรือการถูกปฏิเสธการเข้าถึงหรือการใช้บริการนี้ นอกจากนี้คุณยอมรับว่า binspace.in.th จะไม่รับผิดชอบต่อข้อมูลใดๆ ที่รวบรวมโดยบริการของเรา และ binspace.in.th จะไม่รับผิดชอบในลักษณะใด ๆที่ได้รับความเสียหายอันเป็นผลมาจากคุณ ในการหมิ่นประมาท, การข่มขู่, การลงโทษโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย, การลามกอนาจาร หรือเนื้อหา ข้อมูลใดที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย ไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม binspace.in.th หรือบุคคลที่สามที่เป็นผู้ให้บริการหรือข้อมูลที่ได้รับซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของบริการจะรับผิดต่อคุณและ/หรือบุคคลใดๆ สำหรับความเสียหายรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงทางตรง, ทางอ้อม, ความเสียหายที่เกิดจากความผิดพลาด หรือที่คล้ายคลึงกันที่เกิดขึ้นหรือเกี่ยวข้องกับบริการ, เนื้อหาผลิตภัณฑ์, การใช้หรือการไม่สามารถใช้เว็บไซต์นี้หรือเว็บไซต์ที่เชื่อมโยงใดๆ สูญเสียการใช้งาน การสูญเสียของโปรแกรมหรือข้อมูลอื่นๆ หาก binspace.in.th ได้รับแจ้งให้ทราบถึงความเป็นไปได้ของความเสียหายดังกล่าวนั้น

8. การรักษาความลับ

8.1 สมาชิกจะต้องรักษาความลับของข้อมูลความลับใดๆ ที่ได้รับการเข้าถึง และจะร่วมมือกับ binspace.in.th ในการรักษาความลับของข้อมูลเหล่านั้นด้วย สมาชิกจะต้องไม่เผยแพร่ไปยังบุคคลที่สามหรือแจกจ่ายข้อมูลหรือเอกสารที่ binspace.in.th จัดทำขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการดำเนินงานและบำรุงรักษาระบบ รวมถึงข้อความที่มีอยู่เพื่อคาดการณ์, ใบแจ้งหนี้, คำสั่งงาน หรือข้อความอื่นๆ

9. การสำรองข้อมูล

9.1 ผู้ใช้บริการเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวในการเก็บรักษาข้อมูลของสมาชิก ซึ่งสมาชิกจะบันทึกลงในเซิร์ฟเวอร์เสมือน ("ข้อมูล") แม้จะเป็นข้อมูลในส่วนที่เกี่ยวกับสัญญาใช้บริการการสำรองข้อมูลซึ่งจัดทำโดย binspace.in.th จนถึงขอบเขตที่อนุญาตโดยกฎหมายที่มีผลบังคับใช้ binspace.in.th จะไม่รับผิดชอบต่อการเก็บรักษาข้อมูล และจะไม่มีความรับผิดต่อข้อมูลใดๆ ที่อาจสูญหายหรือไม่สามารถกู้คืนได้โดยเหตุผลของความล้มเหลวของผู้ใช้งานในการสำรองข้อมูลหรือเหตุผลอื่นใดก็ตาม

10. การชดใช้ค่าเสียหาย

10.1 คุณจะต้องแก้ต่าง, ชดใช้ค่าเสียหาย และแบกรับภาระอันเป็นอันตรายต่อเรา, พันธมิตรของเรา, ผู้สนับสนุน, และผู้มีส่วนร่วมทุกคน, ผู้ให้สิทธิอนุญาตและคู่ค้าทางธุรกิจ และพนักงานแต่ละคนของเรา ตัวแทนพนักงาน กรรมการ ตัวแทน ผู้รับเหมา นายหน้า ผู้จัดหาสินค้า ผู้ผลิต หรือตัวแทนของบุคคลดังกล่าวจากความรับผิดทั้งหมด, การเรียกร้อง และค่าใช้จ่ายใดๆ รวมถึงค่าธรรมเนียมทนายความที่เกิดขึ้นจากหรือที่เกี่ยวข้องกับคุณ (หรือบุคคลที่สามของคุณโดยใช้บัญชีหรือตัวตนของคุณในการใช้บริการ) การใช้งานหรือการเข้าถึงบริการหรือเนื้อหาอื่นๆ จากผู้ใช้ของคุณ การละเมิดข้อตกลงการใช้บริการนี้ และ/หรือกฎหมายใดๆ ที่เกี่ยวข้อง หรือการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาหรือสิทธิอื่นใดของบุคคลหรือหน่วยงานใดที่เกี่ยวข้อง เราขอสงวนสิทธิ์ในการสันนิษฐานถึงการป้องกันและการควบคุมสถานการณ์ที่อาจส่งผลต่อการชดใช้โดยคุณในกรณีที่คุณให้ความช่วยเหลือและร่วมมือกับเราในการตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันใดๆ ที่มีอยู่

11. การยกเลิกและการเข้าถึง

11.1 binspace.in.th ขอสงวนสิทธิ์ตามดุลยพินิจของเราแต่เพียงผู้เดียวในการยุติการเข้าถึงบริการทั้งหมดหรือบางส่วนของคุณได้ตลอดเวลา โดยมีหรือไม่มีการแจ้งให้ทราบก็ได้และให้การกระทำดังกล่าวของเรามีผลทันที อันเป็นผลมาจากการที่คุณรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะละเมิดข้อข้อตกลงการใช้บริการหรือกฎหมายใดๆ หรือหากคุณใช้แหลางข้อมูลของระบบในทางที่ผิด เช่น การใช้โปรแกรมที่ความจุเครือข่ายมากเกินรอบการทำงานของ CPU หรือดิสก์ IO การสิ้นสุดดังกล่าวอาจส่งผลให้เกิดการยึดและทำลายข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับบัญชีของคุณ binspace.in.th อาจจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าเกี่ยวกับเจตนาที่จะยุติการให้บริการแก่คุณ เว้นแต่จะกำหนดไว้เป็นอย่างอื่น ค่าธรรมเนียมใดๆ และที่จ่ายให้กับ binspace.in.th ในการใช้บริการในที่นี้จะไม่สามารถเรียกคืนได้ รวมทั้งค่าธรรมเนียมใดๆ ไม่ว่าบางส่วนหรือทั้งหมดที่เป็นหนี้ต่อ binspace.in.th ที่มีอยู่ก่อนการยกเลิกดังกล่าว ซึ่งจะครบกำหนด คุณจะต้องชำระให้ครบถ้วนทันที รวมถึงหนี้สินใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นก่อนการยกเลิก เช่นค่าใช้จ่ายของ binspace.in.th สำหรับการเรียกเก็บเงินจากคุณ (รวมถึงค่าทนายความ) ของค่าใช้จ่ายดังกล่าวหรือหนี้สินอื่นๆ เมื่อมีการยุติสิทธิทั้งหมดที่มีให้แก่สมาชิกตามข้อตกลงนี้แล้วการใช้บริการจะถูกยกเลิกโดยทันที และผู้ใช้บริการจะต้องหยุดการใช้บริการทั้งหมดทันทีเช่นกัน


12. กฎหมายที่บังคับใช้

12.1 การเรียกร้องใดๆ ที่เกิดขึ้นภายใต้ข้อตกลงนี้จะถูกตีความตามกฎหมาย เนื้อหาสาระ และดำเนินกระบวนพิจารณาโดยศาลไทยโดยไม่ต้องคำนึงถึงหลักขัดแย้งหรือขัดกันของกฎหมาย และคุณยอมรับว่าบรรดาข้อพิพาทใดๆ ที่เกิดขึ้นจากหรือที่เกี่ยวข้องกับข้อหนึ่งข้อใดของข้อตกลงการใช้บริการนี้จะตกอยู่ภายใต้เขตอำนาจของศาลไทย

13. การระงับข้อพิพาท

13.1 คุณและ binspace.in.th ได้คำนึงถึงค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดีในอัตราขั้นสูง ซึ่งคุณตกลงที่จะปฏิบัติตามขั้นตอนการระงับข้อพิพาทดังต่อไปนี้: ในกรณีที่มีข้อโต้เถียง, เรียกร้องดำเนินการ หรือโต้แย้งที่เกิดจากหรือเกี่ยวข้องกับ: (i) เว็บไซต์ (ii) ข้อตกลงนี้; (iii) บริการ; (iv) การละเมิด, การบังคับใช้, การตีความ หรือความถูกต้องของข้อตกลงนี้ หรือ (v) ข้อพิพาทอื่นๆ ระหว่างคุณกับ binspace.in.th ("ข้อพิพาท") ฝ่ายที่กล่าวอ้างข้อพิพาทจะต้องใช้สิทธิโดยสุจริตเพื่อยุติข้อพิพาทดังกล่าว โดยแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรให้อีกฝ่ายหนึ่งทราบ (โดยอีเมลหรือไปรษณีย์ลงทะเบียน) โดยอธิบายข้อเท็จจริงและสถานการณ์ที่เกิดขึ้น (รวมถึงเอกสารที่เกี่ยวข้อง) ของข้อพิพาทและให้ฝ่ายที่ได้รับคำบอกกล่าวนั้นมีหนังสือตอบรับภายใน 30 (สามสิบ) วันนับแต่วันได้รับการบอกกล่าว เพื่อหาข้อยุติในการระงับข้อพิพาทที่เกิดขึ้น โดยการบอกกล่าวสิ่งต้องส่งไปที่ (1) binspace.in.th E-mail : support@binspace.in.th หรือ (2) ผู้ใช้บริการ: ที่อยู่ที่ใช้เรียกเก็บเงินในครั้งล่าสุด หรือที่อยู่ที่ให้ข้อมูลไว้ในบัญชีผู้ใช้งาน ทั้งคุณและ binspace.in.th ยอมรับว่าขั้นตอนการระงับข้อพิพาทนี้เป็นเงื่อนไขก่อนที่จะยื่นข้อเรียกร้องใดๆ กับฝ่าย หรือดำเนินคดีในชั้นตุลาการศาลแห่งราชอาณาจักรไทย

14. บทบัญญัติเบ็ดเตล็ด

14.1 ภายใต้ข้อตกลงนี้ ทั้งคุณและ binspace.in.th จะไม่รับผิดชอบต่อเหตุการณ์ที่ไม่สามารถคาดการณ์ได้ เกิดความคาดหมาย ไม่ได้เกิดจากความผิดของ binspace.in.th หรือคุณทั้งสิ้นและอยู่นอกเหนือการควบคุมของ binspace.in.th รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการกระทำของพระเจ้า, สงคราม, ความไม่สงบ หรือการจลาจล, การประท้วง, การกระทำใดๆ ของหน่วยงานของรัฐ, สภาพอากาศ, การกักกัน, อัคคีภัย, น้ำท่วม, แผ่นดินไหว, การระเบิด, การสื่อสารโทรคมนาคมขัดข้อง, อินเทอร์เน็ตถูกรบกวน หรือการเปลี่ยนแปลงที่ไม่คาดฝันในสถานการณ์นอกเหนือการควบคุมที่สมเหตุสมผลของฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง คู่กรณีที่ประสบเหตุสุดวิสัยจะต้องรีบแจ้งให้อีกฝ่ายหนึ่งทราบเป็นลายลักษณ์อักษรโดยทันที และจะใช้ความพยายามตามสมควรในการแก้ไขผลกระทบจากเหตุสุดวิสัยดังกล่าว

14.2 เว็บไซต์นี้ประกอบด้วยเครื่องหมายการค้า, เครื่องหมายบริการ, ชื่อ, โลโก้, ภาพ, การออกแบบ, ลิขสิทธิ์และวัสดุที่เป็นกรรมสิทธิ์อื่นๆ ที่เป็นเจ้าของจดทะเบียนและใช้โดย binspace.in.th, binspace.in.th และชื่อผลิตภัณฑ์ binspace.in.th ที่อ้างอิงในเว็บไซต์นี้เป็นเครื่องหมายการค้า, เครื่องหมายบริการหรือเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ binspace.in.th แต่เพียงผู้เดียว ห้ามมิให้มีการใช้งานโดยไม่ได้รับอนุญาตโดยเด็ดขาด และห้ามมิให้ใช้เครื่องหมายการค้า binspace.in.th ใดๆ โดยบุคคลที่สามที่ไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจาก binspace.in.th ผลิตภัณฑ์และชื่อบริษัทอื่นๆ ที่กล่าวถึงในเว็บไซต์อาจเป็นเครื่องหมายการค้าของเจ้าของที่เกี่ยวข้องอื่นแล้วแต่กรณี

14.3 องค์ประกอบของเว็บไซต์ binspace.in.th ได้รับการคุ้มครองโดยเครื่องหมายการค้า, และกฎหมายอื่นๆ บุคคลที่ไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรไม่สามารถคัดลอกได้ทั้งหมดหรือบางส่วนเว้นแต่ได้รับอนุญาตไว้เป็นอย่างอื่นในที่นี้ จะไม่มีโลโก้, กราฟิก หรือภาพจากเว็บไซต์ที่สามารถคัดลอกหรือส่งซ้ำโดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจาก binspace.in.th รูปภาพ, ข้อความ, หน้าจอเว็บเพจ, ข้อมูล, เนื้อหา และข้อมูลอื่นๆ ที่ใช้และแสดงบนเว็บไซต์ถือเป็นทรัพย์สินของ binspace.in.th หรือผู้ออกใบอนุญาตและได้รับการคุ้มครองตามกฎหมายลิขสิทธิ์, เครื่องหมายการค้าและกฎหมายอื่นๆเท่านั้น นอกเหนือจากสิทธิ์ของเราในแต่ละองค์ประกอบของเว็บไซต์ binspace.in.th ยังเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ หรือสิทธิบัตรในการเลือกการประสานงาน, การจัดเรียง และการปรับปรุง รูปภาพ ข้อความ หน้าจอเว็บเพจ ข้อมูล เนื้อหา และอื่นๆ ที่ใช้และแสดงบนเว็บไซต์ด้วย คุณจะสามารถคัดลอกรูปภาพ, ข้อความ, หน้าจอเว็บเพจ, ข้อมูล, เนื้อหา และข้อมูลอื่นๆ ที่ใช้และแสดงบนเว็บไซต์เพื่อการส่วนตัว หรือเพื่อการศึกษาของคุณเท่านั้น ซึ่งการคัดลอกแต่ละสำเนานั้นมีลิขสิทธิ์, เครื่องหมายการค้า หรือเครื่องหมายบริการตามที่ปรากฏบนหน้าคัดลอก ห้ามมิให้นำภาพ, ข้อความ, หน้าจอหน้าเว็บ, ข้อมูล, เนื้อหา และข้อมูลอื่นๆ ที่ใช้และแสดงบนเว็บไซต์มาทำการคัดลอก, แสดง, เผยแพร่, แจกจ่าย, ดาวน์โหลด, ดัดแปลง, แก้ไข, ทำซ้ำ, นำกลับมาใช้ใหม่, ขาย, ส่ง, ใช้เพื่อสร้างงานดัดแปลง หรือใช้เพื่อวัตถุประสงค์สาธารณะหรือเชิงพาณิชย์ได้โดยไม่ได้รับอนุญาตและปราศจากความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจาก binspace.in.th

14.4 ข้อตกลงนี้ รวมถึงข้อตกลงและนโยบายที่เกี่ยวข้องทั้งหมดซึ่งรวมอยู่ในการอ้างอิงในที่นี้ถือเป็นข้อตกลงทั้งหมดระหว่างฝ่ายที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ และให้ถือว่าแทนที่ข้อตกลงก่อนหน้าที่ได้ทำขึ้น การสละสิทธิ์ที่ถูกต้องในที่นี้จะไม่ถูกตีความว่าเป็นการสละสิทธิ์ของข้อผูกพันในอนาคตหรือภาระผูกพันอื่นใดภายใต้ข้อตกลงนี้ ความล้มเหลวของฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งในการใช้สิทธิใดๆ ที่ระบุไว้ในที่นี้จะไม่ถือว่าเป็นการสละสิทธิ์ของสิทธิที่มีอยู่อื่นใดๆ ในที่นี้ เพื่อให้การสละสิทธิ์ใดๆ ของการปฏิบัติตามข้อตกลงการใช้บริการนี้มีผลผูกพัน เราจะต้องแจ้งให้คุณทราบเป็นลายลักษณ์อักษรถึงการสละสิทธิ์ดังกล่าวผ่านตัวแทนที่ได้รับอนุญาตของเรา หากข้อกำหนดใดๆ ของข้อตกลงนี้ถูกห้ามโดยกฎหมายหรือไม่สามารถบังคับใช้ได้ ข้อกำหนดนั้นจะถูกตัดออกและให้ข้อกำหนดที่เหลืออยู่ในที่นี้ที่ไม่ได้รับผลกระทบ เช่นนั้นจะยังคงสมบูรณ์มีผลบังคับใช้อย่างเต็มที่ต่อไปและถือเป็นส่วนหนึ่งของเรื่องนี้ ข้อตกลงนี้อาจลงนามทางอิเล็กทรอนิกส์หรือตามที่กำหนดไว้ข้างต้นการเข้าถึงและการใช้บริการของคุณจะแสดงให้เห็นว่าคุณยินยอมตามข้อตกลงนี้ทุกประการแล้ว ข้อตกลงการใช้บริการเหล่านี้ถือเป็นส่วนตัวของคุณและไม่สามารถมอบหมาย, ถ่ายโอน หรือให้ช่วงสิทธิ์แก่ผู้อื่นได้ เว้นแต่จะได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าจากเรา เราอาจมอบหมาย, โอน หรือมอบอำนาจและภาระผูกพันใดๆ ของเราภายใต้ข้อตกลงนี้โดยไม่จำต้องได้รับความยินยอมจากคุณ จะไม่มีการสร้างตัวแทน, ความสัมพันธ์, หุ้นส่วน, กิจการร่วมค้า หรือความสัมพันธ์ในการจ้างงาน อันเป็นผลมาจากข้อตกลงการใช้บริการนี้ และจะไม่มีฝ่ายใดมีอำนาจใดๆ ในการผูกมัดผู้อื่นในทุกแง่มุม หัวข้อและย่อหน้าในข้อตกลงการใช้บริการเหล่านี้มีไว้เพื่อความสะดวกเท่านั้นและจะไม่ส่งผลกระทบต่อการตีความของคู่สัญญาแต่อย่างใด การอ้างอิงถึง "กฎหมาย" "กฎ" หรือ "ข้อบังคับ" ทั้งหมดในข้อตกลงการใช้บริการนี้จะถือว่าเป็นการอ้างอิงถึงกฎหมาย, กฎ และข้อบังคับใดๆ ที่เกี่ยวข้องไม่ว่าในประเทศหรือต่างประเทศ เว้นแต่จะระบุไว้เป็นอย่างอื่นในข้อตกลงการใช้บริการนี้ ประกาศทั้งหมดภายใต้ข้อตกลงการใช้บริการนี้จะต้องทำเป็นลายลักษณ์อักษร และจะถือว่าได้รับอย่างถูกต้องต่อเมื่อ หากส่งโดยส่วนตัวหรือส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียน เมื่อมีการยืนยันผ่านใบเสร็จรับเงิน หากส่งทางโทรสารหรืออีเมลต้องได้รับการยืนยันทางอิเล็กทรอนิกส์ในวันที่ส่งหรือวันถัดจากวันส่ง